Huishoudelijk regelement

Artikel 1Ik zal geen misbruik maken van hetgeen mij in Judo is geleerd. Mijn houding zal binnen en buiten het instituut correct zijn en ik zal mij gedragen als een waardig mens.

Artikel 2Ik zal steeds tijdig op de lessen aanwezig zijn, gekleed in een schoon judopak, met een schoon lichaam en kortgeknipte nagels.

Artikel 3Hierbij verklaar ik mij als lid van bovengenoemd sportinstituut te hebben ingeschreven.

Artikel 4: Het inschrijfgeld bedraagt 7,- euro, ik zal dit bij de betaling van de eerste maand contributie overmaken. (zie onderstaande tabel voor de contributie)

Contributie bij een maal trainen per week

20,-per maand

Slapend lid

5,-per maand

Artikel 5:

  • De contributies dienen vooruit te worden voldaan. Hiervoor ontvangt u geen rekeningen. U kunt uw bank ertoe machtigen dit automatisch voor u te regelen. Anders dient u hiervoor zelf maandelijks zorg te dragen.
  • Betalingen t.n.v. M.S.L.H. Evenberg, op IBAN NL52 INGB 0004 1983 11, met vermelding van naam van het lid en betreffende maand(en).
  • Bij een achterstand van 2 maanden is het totaalbedrag aan contributie per jaar ineens opvorderbaar. Administratiekosten van een aanmaning   € 2,50.

Artikel 6Alle leden hebben recht op één (1) lesuur per week.

Artikel 7Het instituut is gesloten op officiële feestdagen en zondagen. Vakanties vallen gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Zie hiervoor het lessenoverzicht

Artikel 8Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. De leiding is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

Artikel 9.1: Bij opzegging dient een maand opzegtermijn in acht te worden genomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij gebruikmaking van de actie ‘gratis judopak’ duurt het lidmaatschap minimaal ½ jaar.

Artikel 9.2Wij zijn verplicht al onze leden lid te maken bij de JBN (Judo Bond Nederland). Hiervan krijgt u bij inschrijving een informatieblad mee. Deze inschrijving wordt door JPT/Sportschool Hartman voor u geregeld. De afmelding dient u zelf te doen. Zie voor meer informatie de ‘bijsluiter JBN’

Artikel 10De leiding behoudt zich het recht voor, om leden tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut te weigeren, indien  de bepalingen worden geschonden. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 11De voorgaande artikelen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Artikel 12Wegens de verregaande verstrengeling van de bovenstaande organisaties is het onmogelijk te bepalen waar het een ophoud en het volgende begint. Daarom beschouwen wij voor deze verklaring de bovenstaande partijen als een, en zullen hieraan refereren als ‘JPT’

JPT verzameld van haar leden een aantal persoonsgegevens, deze zijn terug te vinden in het formulier ‘lesovereenkomst’ van Sportschool Hartman. Deze gegevens worden binnen de organisatie gebruikt voor ledenregistratie, toernooi opgave, activiteiten organisatie en club brede communicatie. Alleen de ledenadministratie heeft volledige toegang tot alle gegevens die via het formulier ‘lesovereenkomst’ bekend zijn. Met het wedstrijdsecretariaat en de activiteitenorganisatie commissie worden alleen relevante gegevens gedeeld. Dit volgens de ‘privacy policy van Stichting Judo Promotion Twente’. Deze is in te zien op de website